Thuế GTGT Hệ thống văn bản pháp luật về thuế GTGT mới nhất

Hệ thống văn bản pháp luật về thuế GTGT mới nhất
 1. Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 13/2008;
 2. Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế GTGT số 13/2008/QH12;
 3. Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ThuếGTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế;
 4. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;
 5. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;
 6. Nghị định số 12/2015 /NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;
 7. Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế;
 8. Thông tư số 219/2013/TT- TC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;
 9. Thông tư số 119/2014/TT- TC ngày 25 /8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số thông tư hướng dẫn về thuế và quản lý thuế;
 10. Thông tư số 151/2014/TT- TC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ;
 11. Thông tư số 103/2014/TT- TC ngày 6/8/2014 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;
 12. Thông tư số 26/2015/TT- TC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015 /NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT- TC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 13. Thông tư số 92/2015/TT- TC ngày 15 /6/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015 /NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;
 14. Thông tư số 193/2015 /TT- TC ngày 24 /11/2015 của ộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT- TC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;
 15. Thông tư số 99/2016/TT- TC ngày 29/6/2016 của về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng Bộ Tài chính hướng dẫn
 16. Thông tư số 130/2016/TT- TC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;
 17. Thông tư số 173/2016/TT- TC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;
 18. Thông tư số 06/2017/TT- TC ngày 20/1/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/201 /TT- TC ngày 27/2/2015 của bộ Tài chính.
 19. Thông tư số 18/2019/tt-btc ngày 03/4/2019 của btc quy định về thuế gtgt
 

Sửa lần cuối:
Top