Chế độ kế toán Việt Nam

Tập hợp văn bản chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam

hóa đơn khách tham quan du lịch

H Hoang Nga 262 3

Chế độ kế toán áp dụng cho người điều hành dầu khí thông tư 107/2014/TT-BTC

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 5K 0

Tài khoản 441 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 16K 0

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 15K 0

Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 16K 0

Tài khoản 811 - Chi phí khác - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 16K 0

Tài khoản 711- Thu nhập khác - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 20K 0

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 29K 0

Tài khoản 641- Chi phí bán hàng - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 32K 0

Tài khoản 635 - Chi phí tài chính - Thông tư 200/2014/TT-BTC

TN96513 TN96513 19K 0

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 25K 0

Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất -Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 16K 0

Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 20K 0

Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 18K 0

Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 19K 0
Top