Chế độ kế toán Việt Nam

Tập hợp văn bản chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chế độ kế toán áp dụng cho người điều hành dầu khí thông tư 107/2014/TT-BTC

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 5K 0

Tài khoản 441 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 16K 0

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 15K 0

Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 16K 0

Tài khoản 811 - Chi phí khác - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 16K 0

Tài khoản 711- Thu nhập khác - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 20K 0

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 29K 0

Tài khoản 641- Chi phí bán hàng - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 32K 0

Tài khoản 635 - Chi phí tài chính - Thông tư 200/2014/TT-BTC

TN96513 TN96513 19K 0

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 25K 0

Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất -Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 16K 0

Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 20K 0

Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 18K 0

Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 19K 0

Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp -Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 18K 0

Tài khoản 611- Mua hàng - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 17K 0

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí -Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 13K 0

Chế độ kế toán hợp tác xã - Thông tư số 24/2017/TT-BTC

Doraemon Doraemon 104 0

Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 119 0

Tài khoản 521 , Các khoản giảm trừ doanh thu,Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 87 0

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 120 0

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ -Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 128 0

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu,Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 108 0

Tài khoản 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 110 0

Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp -Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 116 0

Tài khoản 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 115 0

Tài khoản 419 ,Cổ phiếu quỹ,Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 110 0

Tài khoản 418 -Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu -Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 107 0

Tài khoản 417 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 105 0

Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển -Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 117 0
Top