Kiểm toán Việt Nam


Chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt

Doraemon Doraemon 134 0

Chuẩn mực kiểm toán số 805: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của BCTC

Doraemon Doraemon 101 0

Chuẩn mực kiểm toán số 800: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt

Doraemon Doraemon 93 0

Chuẩn mực kiểm toán số 720: Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Doraemon Doraemon 94 0

Chuẩn mực kiểm toán số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh

Doraemon Doraemon 112 0

Chuẩn mực kiểm toán số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Doraemon Doraemon 113 0

Chuẩn mực kiểm toán số 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

Doraemon Doraemon 103 0

Chuẩn mực kiểm toán số 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Doraemon Doraemon 98 0

Chuẩn mực kiểm toán số 620: Sử dụng công việc của chuyên gia

Doraemon Doraemon 111 0

Chuẩn mực kiểm toán số 610: Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

Doraemon Doraemon 92 0

Chuẩn mực kiểm toán số 600: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (Kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên)

Doraemon Doraemon 99 0

Chuẩn mực kiểm toán số 580: Giải trình bằng văn bản

Doraemon Doraemon 103 0

Chuẩn mực kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục

Doraemon Doraemon 95 0

Chuẩn mực kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Doraemon Doraemon 104 0

Chuẩn mực kiểm toán số 550: Các bên liên quan

Doraemon Doraemon 99 0

Chuẩn mực kiểm toán số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán (Bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan)

Doraemon Doraemon 99 0

Chuẩn mực kiểm toán số 530: Lấy mẫu kiểm toán

Doraemon Doraemon 95 0

Chuẩn mực kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích

Doraemon Doraemon 101 0

Chuẩn mực kiểm toán số 510: Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư đầu kỳ

Doraemon Doraemon 95 0

Chuẩn mực kiểm toán số 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài

Doraemon Doraemon 89 0

Chuẩn mực kiểm toán số 501 - Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt

Doraemon Doraemon 100 0

Chuẩn mực kiểm toán số 500: Bằng chứng kiểm toán

Doraemon Doraemon 94 0

Chuẩn mực kiểm toán số 450: Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán

Doraemon Doraemon 98 0

Chuẩn mực kiểm toán số 402: Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài

Doraemon Doraemon 116 0

Chuẩn mực kiểm toán số 330: Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá

Doraemon Doraemon 101 0

Chuẩn mực kiểm toán số 320: Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

Doraemon Doraemon 95 0

Chuẩn mực kiểm toán số 315: Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị

Doraemon Doraemon 97 0

Chuẩn mực kiểm toán số 300: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Doraemon Doraemon 93 0

Chuẩn mực kiểm toán số 265: Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán

Doraemon Doraemon 101 0

Chuẩn mực kiểm toán số 260: Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

Doraemon Doraemon 86 0
Top