Kiểm toán Việt Nam


Chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt

Doraemon Doraemon 289 0

Chuẩn mực kiểm toán số 805: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của BCTC

Doraemon Doraemon 203 0

Chuẩn mực kiểm toán số 800: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt

Doraemon Doraemon 200 0

Chuẩn mực kiểm toán số 720: Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Doraemon Doraemon 182 0

Chuẩn mực kiểm toán số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh

Doraemon Doraemon 205 0

Chuẩn mực kiểm toán số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Doraemon Doraemon 218 0

Chuẩn mực kiểm toán số 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

Doraemon Doraemon 203 0

Chuẩn mực kiểm toán số 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Doraemon Doraemon 210 0

Chuẩn mực kiểm toán số 620: Sử dụng công việc của chuyên gia

Doraemon Doraemon 196 0

Chuẩn mực kiểm toán số 610: Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

Doraemon Doraemon 191 0

Chuẩn mực kiểm toán số 600: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (Kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên)

Doraemon Doraemon 196 0

Chuẩn mực kiểm toán số 580: Giải trình bằng văn bản

Doraemon Doraemon 196 0

Chuẩn mực kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục

Doraemon Doraemon 185 0

Chuẩn mực kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Doraemon Doraemon 203 0

Chuẩn mực kiểm toán số 550: Các bên liên quan

Doraemon Doraemon 186 0
Top