Kỹ năng office

Chia sẻ các kỹ năng văn phòng excel, word ...

Tiện ích tiếng Việt trên Word. Đổi kiểu chữ HOA, thường, viết hoa đầu từ. Đổi bảng mã Font chữ tiếng Việt. Tạo mục lục

N ngocduc20185 142 0

Excel bị tự động dừng và mất dữ liệu khi đang làm việc phải làm sao?

Trần Hà Trần Hà 13K 4

trang word bị lệch sang trái, không điều chỉnh vào giữa được?

L lowpass 809 2

Bị lỗi file excel thành tiền khi lỡ tay xóa công thức

thuynga92 thuynga92 131 1

Kết hợp giữa macth và index trong tin học kế toán

Doraemon Doraemon 695 1

Hàm INDEX trả về giá trị của ô trong bảng được xác định

Doraemon Doraemon 395 0

Hàm dò tìm theo hàng: HLOOKUP (giá trị tìm, mảng giá trị, chỉ số dòng) (kết quả sẽ trả về giá trị của một ô)

Doraemon Doraemon 445 0

Hàm MATCH (giá trị dò, danh sách, cách dò)

Doraemon Doraemon 385 0

Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

Doraemon Doraemon 383 0

Hàm NETWORKDAYS: Hàm tính số lượng ngày làm việc

Doraemon Doraemon 404 0

Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Doraemon Doraemon 372 0

Hàm CONCATENATE: Hàm nối các chuỗi ký tự

Doraemon Doraemon 352 0

Hàm LEN: Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

Doraemon Doraemon 418 0

Hàm COUNT/COUNTA: Hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

Doraemon Doraemon 370 0

Hàm TRIM: Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

Doraemon Doraemon 355 0

Hàm MIN/MAX: Hàm cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Doraemon Doraemon 372 0

Hàm AVERAGE: Hàm tính trung bình cộng

Doraemon Doraemon 357 0

Hàm tính tổng các đối số SUM

Doraemon Doraemon 430 0

Ứng dụng hàm vlookup cho kế toán

Thanh Nguyen Thanh Nguyen 507 1

Phím tắt Excel 2007, Excel 2010 liên quan đến định dạng dữ liệu

YenBui YenBui 424 0

Những phím tắt thông dụng trong Ms office

YenBui YenBui 448 0
Top