Kỹ năng office

Chia sẻ các kỹ năng văn phòng excel, word ...

Tiện ích tiếng Việt trên Word. Đổi kiểu chữ HOA, thường, viết hoa đầu từ. Đổi bảng mã Font chữ tiếng Việt. Tạo mục lục

N ngocduc20185 6K 0

Excel bị tự động dừng và mất dữ liệu khi đang làm việc phải làm sao?

Trần Hà Trần Hà 13K 4

trang word bị lệch sang trái, không điều chỉnh vào giữa được?

L lowpass 931 2

Bị lỗi file excel thành tiền khi lỡ tay xóa công thức

thuynga92 thuynga92 247 1

Kết hợp giữa macth và index trong tin học kế toán

Doraemon Doraemon 881 1

Hàm INDEX trả về giá trị của ô trong bảng được xác định

Doraemon Doraemon 491 0

Hàm dò tìm theo hàng: HLOOKUP (giá trị tìm, mảng giá trị, chỉ số dòng) (kết quả sẽ trả về giá trị của một ô)

Doraemon Doraemon 533 0

Hàm MATCH (giá trị dò, danh sách, cách dò)

Doraemon Doraemon 488 0

Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

Doraemon Doraemon 475 0

Hàm NETWORKDAYS: Hàm tính số lượng ngày làm việc

Doraemon Doraemon 503 0

Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Doraemon Doraemon 464 0

Hàm CONCATENATE: Hàm nối các chuỗi ký tự

Doraemon Doraemon 448 0

Hàm LEN: Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

Doraemon Doraemon 513 0

Hàm COUNT/COUNTA: Hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

Doraemon Doraemon 463 0

Hàm TRIM: Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

Doraemon Doraemon 444 0
Top