Kỹ năng office

Chia sẻ các kỹ năng văn phòng excel, word ...

Tiện ích tiếng Việt trên Word. Đổi kiểu chữ HOA, thường, viết hoa đầu từ. Đổi bảng mã Font chữ tiếng Việt. Tạo mục lục

N ngocduc20185 5K 0

Excel bị tự động dừng và mất dữ liệu khi đang làm việc phải làm sao?

Trần Hà Trần Hà 13K 4

trang word bị lệch sang trái, không điều chỉnh vào giữa được?

L lowpass 884 2

Bị lỗi file excel thành tiền khi lỡ tay xóa công thức

thuynga92 thuynga92 208 1

Kết hợp giữa macth và index trong tin học kế toán

Doraemon Doraemon 847 1

Hàm INDEX trả về giá trị của ô trong bảng được xác định

Doraemon Doraemon 458 0

Hàm dò tìm theo hàng: HLOOKUP (giá trị tìm, mảng giá trị, chỉ số dòng) (kết quả sẽ trả về giá trị của một ô)

Doraemon Doraemon 505 0

Hàm MATCH (giá trị dò, danh sách, cách dò)

Doraemon Doraemon 453 0

Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

Doraemon Doraemon 441 0

Hàm NETWORKDAYS: Hàm tính số lượng ngày làm việc

Doraemon Doraemon 474 0

Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Doraemon Doraemon 430 0

Hàm CONCATENATE: Hàm nối các chuỗi ký tự

Doraemon Doraemon 413 0

Hàm LEN: Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

Doraemon Doraemon 483 0

Hàm COUNT/COUNTA: Hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

Doraemon Doraemon 431 0

Hàm TRIM: Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

Doraemon Doraemon 414 0
Top