Xử phạt vi phạm kế toán

Quy định pháp luật xử phạt các hành vi vi phạm về kế toán mới nhất

Hỏi về tiền chậm nộp sau thanh tra thuế

N Nguyễn Oanh 312 1

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán mới nhất

BinhOver BinhOver 10K 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên, Chứng chỉ kiểm toán viên mới nhất

BinhOver BinhOver 26K 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán mới nhất

BinhOver BinhOver 23K 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm kê tài sản mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 19K 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 17K 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 19K 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 19K 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 16K 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 19K 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 16K 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 17K 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 13K 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 12K 0
Top