nghị định 119/2018/nđ-cp

  1. BinhOver

    Hóa đơn Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

    CHÍNH PHỦ Số: 119/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật quản lý thuế ngày...
Top