nghị định số 215/2013/nđ-cp

 1. TN96513

  Nhiều sắc thuế Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG...
 2. TN96513

  Nhiều sắc thuế Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH13...
 3. TN96513

  Nhiều sắc thuế Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 193/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG...
Top